Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της Gilead

Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου εξηγεί το πώς η Gilead Sciences, Inc. και οι πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές και διάδοχες εταιρείες της, συμπεριλαμβανομένης της Kite Pharma, Inc. (συλλήβδην αναφερόμενες ως «Gilead»), χειρίζεται προσωπικές πληροφορίες σε σχέση με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τους ιστότοπούς της, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου (συλλήβδην οι «Υπηρεσίες»), όπως και τα δικαιώματα και τις επιλογές που έχουν μεμονωμένα άτομα σχετικά με τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες.

Οι κάτοικοι ορισμένων δικαιοδοσιών μπορεί να δικαιούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες τους σύμφωνα με τους νόμους των εν λόγω δικαιοδοσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Πρόσθετες πληροφορίες ιδιωτικού απορρήτου για ορισμένες δικαιοδοσίες» παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Η Gilead θα επεξεργαστεί τις προσωπικές ή ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Σημειώστε ότι όπου απαιτείται από τον νόμο, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.

 

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω, η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζεται η Gilead σχετικά με:

 • τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων κλινικής έρευνας και υποστήριξης ασθενών και άλλων προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης και ασθενών που διαχειριζόμαστε, επιχορηγούμε ή λειτουργούμε
 • επαγγελματίες του τομέα υγείας
 • άτομα που εγγράφονται ή συμμετέχουν στα διαδικτυακά μας σεμινάρια και σε άλλες εκδηλώσεις
 • άτομα που έχουν εγγραφεί για να λαμβάνουν ειδήσεις, πληροφορίες και επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς
 • άτομα που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, έρευνες και άλλη έρευνα που διεξάγεται από εμάς
 • άτομα που κατά τα άλλα επικοινωνούν, εμπλέκονται ή αλληλεπιδρούν μαζί μας σχετικά με την επιχείρησή μας ή τις Υπηρεσίες μας

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου δεν ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με τους υπαλλήλους και το προσωπικό ή τους αιτούντες εργασία και τους υποψηφίους, οι οποίες υπόκεινται σε ξεχωριστές δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου.

Πρόσθετες κοινοποιήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες ή συμπληρωματικές δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου για ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις έχουν γενικά σκοπό να συμπληρώσουν την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες για ορισμένες προσωπικές πληροφορίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μπορεί να παρέχουμε κοινοποιήσεις σε άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα υποστήριξης και αρωγής ασθενών που χρηματοδοτούνται από την Gilead, ώστε να παρέχουμε πρόσθετες ή πιο συγκεκριμένες πληροφορίες στους συμμετέχοντες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών τους που σχετίζονται με τα εν λόγω προγράμματα. Μπορούμε επίσης να παρέχουμε συγκεκριμένες κοινοποιήσεις και να λάβουμε συγκεκριμένες συγκαταθέσεις από συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές. Στον βαθμό που υπάρχει αντίφαση με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, η πρόσθετη ή συμπληρωματική κοινοποίηση θα υπερισχύει, κατά περίπτωση, όσον αφορά στις προσωπικές πληροφορίες που υπόκεινται στην εν λόγω κοινοποίηση.

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως:

 • Απευθείας από άτομα που έχουν πρόσβαση σε ή χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας ή επικοινωνούν μαζί μας σχετικά με την επιχείρησή μας ή τις Υπηρεσίες μας, που συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα:
  • Συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές και προγράμματα βοήθειας ασθενών που επιχορηγούμε
  • Άλλους που ενεργούν για λογαριασμό ασθενών και άλλων ατόμων, όπως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι και νόμιμοι κηδεμόνες 
  • Χρήστες των ιστότοπων και των εφαρμογών μας για κινητά
  • Άτομα που επικοινωνούν με την Gilead
  • Άτομα που αναφέρουν ή γνωστοποιούν με άλλον τρόπο πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια ή ανεπιθύμητα συμβάντα σχετικά με τα κλινικά προϊόντα και τις θεραπείες μας 
 • Μέσω των Υπηρεσιών μας
 • Από επαγγελματίες του τομέα υγείας
 • Από επί συμβάσει ερευνητικούς οργανισμούς και ερευνητές κλινικών δοκιμών
 • Από κρατικές υπηρεσίες ή/και δημόσια αρχεία
 • Από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, μεσίτες δεδομένων ή επιχειρηματικούς συνεργάτες
 • Από κλαδικούς συλλόγους και από ομάδες και ενώσεις ασθενών /li>
 • Από δημόσια διαθέσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχονται σε ιστότοπους, κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δημόσια φόρουμ ή πλατφόρμες και άλλες πηγές τρίτων

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ποικίλλουν ανάλογα με τη σχέση και τις αλληλεπιδράσεις μας μαζί σας. Όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω, μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες απευθείας από άτομα, όπως και από τρίτους και μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, όπως cookies, web beacons, pixels και αρχεία καταγραφής διαδικτυακών διακομιστών που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή τις αλληλεπιδράσεις ενός ατόμου με την Gilead.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες όταν τις ζητήσουμε. Ωστόσο, εάν αποφασίσετε να μην παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, αυτό μπορεί να περιορίσει τη σχέση μας μαζί σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες που ζητήσατε.

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στην Gilead. Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς, καθώς και προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς που παρέχονται εκ μέρους σας (όπως από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας, τον νόμιμο κηδεμόνα σας, τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και άλλους με τους οποίους αλληλεπιδράτε σχετικά με τις Υπηρεσίες μας). Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν γενικά:

 • Στοιχεία επικοινωνίας και προτιμήσεις επικοινωνίας για άτομα και (κατά περίπτωση) τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους (όπως όνομα, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης)
 • Πληροφορίες σχετικά με τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες σας εάν είστε ανήλικος
 • Βιογραφικά και δημογραφικά στοιχεία (όπως ημερομηνία γέννησης, ηλικία, φύλο, εθνοτική καταγωγή, οικογενειακή κατάσταση και σεξουαλικός προσανατολισμός)
 • Πληροφορίες υγείας και ιατρικές πληροφορίες (όπως πληροφορίες σχετικά με σωματικές και ψυχικές παθήσεις και τις διαγνώσεις, τις θεραπείες για ιατρικές παθήσεις, γενετικές πληροφορίες, οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, φάρμακα που μπορεί να παίρνει ένα άτομο, συμπεριλαμβανομένης της δοσολογίας, του χρόνου και της συχνότητας και πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης ενός ατόμου) που συλλέγουμε σχετικά με τη διαχείριση κλινικών δοκιμών, τη διεξαγωγή έρευνας, την παροχή προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών, τη διανομή και το μάρκετινγκ των προϊόντων μας, τη διαχείριση της χρήσης παρηγορητικής θεραπείας και τα προγράμματα διευρυμένης πρόσβασης και την παρακολούθηση αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών
 • Ασφάλεια προϊόντων, ποιότητα προϊόντων και πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια που σχετίζονται με τα κλινικά προϊόντα και τις θεραπείες μας (όπως αναφορές ανεπιθύμητων συμβάντων). Η Gilead θα καταγράφει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή λαμβάνονται από αυτήν σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων, την ποιότητα και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και των στοιχείων επικοινωνίας του ατόμου που αναφέρει το συμβάν (π.χ. email ή/και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου), όπως και το επάγγελμα/ειδικότητα του αναφέροντος ατόμου (εάν πρόκειται για επαγγελματία υγείας) και τις πληροφορίες υγείας και άλλες πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την εν λόγω αναφορά ή συμβάν. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναφορά περιστατικών ασφάλειας και ανεπιθύμητων συμβάντων, δείτε το https://www.gilead.gr/utility/contact-us.)
 • Οικονομικές πληροφορίες και δεδομένα συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού αγορών (όπως η χρέωση, πληροφορίες πληρωμής και άλλες πληροφορίες συναλλαγών, εισόδημα, πληροφορίες επιλεξιμότητας για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για προγράμματα βοήθειας ασθενών και πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της ένταξης ερευνητών κλινικών δοκιμών) και άλλα οικονομικά δεδομένα και δεδομένα σχετικά με πληρωμές (όπως πληροφορίες που απαιτείται να συλλέξουμε και να διατηρήσουμε σχετικά με πληρωμές και οικονομικές αλληλεπιδράσεις στις οποίες εμπλεκόμαστε τόσο με επιχειρήσεις όσο και με μεμονωμένα άτομα)
 • Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να επιλέξετε για τη δημιουργία ενός λογαριασμού στους ιστότοπούς μας ή σε εφαρμογές για κινητά
 • Αρχεία των επικοινωνιών σας και άλλα αιτήματα. Για παράδειγμα, εάν στείλετε email, καλέσετε ή επικοινωνήσετε με άλλον τρόπο μαζί μας ή με μέλη της ομάδας μας, συλλέγουμε και διατηρούμε ένα αρχείο με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τις επικοινωνίες και τις απαντήσεις μας. Όταν συμπληρώνετε μια φόρμα σε έναν από τους ιστότοπούς μας ή εγγράφεστε για νέα και ενημερώσεις από εμάς ή ζητάτε πληροφορίες από εμάς, συλλέγουμε και διατηρούμε αρχεία των αιτημάτων σας
 • Πληροφορίες εγγραφής κατά την εγγραφή σας σε ορισμένες Υπηρεσίες (όπως εάν συμμετάσχετε σε προωθητικές ενέργειες ή εγγραφείτε για εκδηλώσεις ή προγράμματα που επιχορηγούμε ή διαχειριζόμαστε)
 • Χειρισμός φωτογραφιών και μέσων κοινωνικής δικτύωση
 • Ψηφιακή ή ηλεκτρονική υπογραφή

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες του τομέα υγείας. Εάν είστε επαγγελματίας του τομέα υγείας, μπορούμε επίσης να συλλέξουμε:

 • Τα επαγγελματικά σας προσόντα, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό, θεσμικές και κρατικές σχέσεις, συμμετοχή σε συλλόγους και συμβούλια και πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα βιογραφικό σημείωμα (όπως εργασιακή εμπειρία, εκπαίδευση και γλώσσες που μιλάτε)
 • Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, προϊόντα και δραστηριότητες της Gilead με τα οποία έχετε εμπλακεί
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μας με εσάς, τη συνταγογράφηση των προϊόντων μας και τις συμφωνίες που έχετε υπογράψει μαζί μας
 • Πληροφορίες που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός σας, όπως πληροφορίες αδειών, πειθαρχικό ιστορικό, προηγούμενες δικαστικές υποθέσεις και κανονιστικές διαδικασίες, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια
 • Πληροφορίες σχετικά με περιστάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων
 • Πληροφορίες που παρέχονται για τη συμμετοχή στις χορηγούμενες ή υποστηριζόμενες πρωτοβουλίες μας, όπως οι χορηγούμενες δραστηριότητες κλινικής έρευνας και ανάπτυξης, διαδικτυακά ή δια ζώσης σεμινάρια, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και ενημερώσεις κλινικών πληροφοριών 

Πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτα μέρη. Μπορεί επίσης να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άτομα από άλλες πηγές τρίτων, όπως πλατφόρμες και κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φόρουμ και άλλους ιστότοπους τρίτων και δημόσιες βάσεις δεδομένων, καθώς και από άλλα τρίτα μέρη που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Για παράδειγμα:

 • Εάν δημοσιεύετε πληροφορίες σχετικά με εμάς ή τις Υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας σε πλατφόρμες τρίτων ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από την εν λόγω πλατφόρμα ή τον λογαριασμό τρίτου. Αυτές οι πλατφόρμες και υπηρεσίες τρίτων ελέγχουν τις πληροφορίες που συλλέγουν και κοινοποιούν για εσάς. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουν και να γνωστοποιήσουν τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών που δημοσιοποιείτε, συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τους.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ή να αυξήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς μέσω πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων και άλλα τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες πληροφορίες τρίτων για να επιβεβαιώσουμε ή να επαληθεύσουμε τις άδειες επαγγελματιών του τομέα της υγείας ή για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντά σας, συσχετίζοντας τις δημογραφικές πληροφορίες με τις πληροφορίες που έχετε παράσχει.
 • Εάν αντιληφθούμε πληροφορίες σχετικά με εμάς ή τις Υπηρεσίες μας που σχετίζονται με την ποιότητα θεραπείας ή την ασφάλεια ενός προϊόντος ή είναι με άλλον τρόπο αναφερόμενες σύμφωνα με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις, θα διατηρήσουμε αρχεία των εν λόγω πληροφοριών σύμφωνα με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που έχουν κοινοποιηθεί σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών ή που έχουν κοινοποιηθεί με άλλον τρόπο από ή σε ένα τρίτο μέρος.

Η Gilead μπορεί να συνδυάσει ή να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτες πηγές με τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε σχετικά με εσάς απευθείας ή με άλλο τρόπο.

Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε μέσω αυτοματοποιημένων μέσων ή να αντλήσουμε σχετικά με εσάς. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς και τις αλληλεπιδράσεις σας με εμάς και άλλους που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αντλούμε σχετικά με εσάς και τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες της συσκευής σας και του προγράμματος περιήγησης, δραστηριότητες και δεδομένα χρήσης σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς και πληροφορίες τοποθεσίας που προέρχονται από τη διεύθυνση IP σας ή (με την άδειά σας) από την κινητή συσκευή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τη χρήση των cookies και τη συλλογή σχετικών πληροφοριών, ανατρέξτε στη Δήλωση για τα Cookies.

Γενικά, η Gilead συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Παροχή Υπηρεσιών και υποστήριξη. Για να παρέχουμε και να διαθέτουμε τις Υπηρεσίες μας, να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τη χρήση και τις αλληλεπιδράσεις σας με τις Υπηρεσίες μας, να απαντάμε στα ερωτήματά σας, να εκπληρώνουμε τις παραγγελίες και τα αιτήματά σας, να επεξεργαζόμαστε τις πληρωμές σας και για άλλους σκοπούς υποστήριξης πελατών και ασθενών. Για παράδειγμα:

  • Όπου έχετε ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε μία κλινική δοκιμή με την Gilead ή έναν από τους συνεργάτες της Gilead
  • Για την υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης νόσων, εκπαίδευσης ή υποστήριξης αποφάσεων που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών μας
  • Σε περιπτώσεις όπου ζητήσατε μια Υπηρεσία από τη Gilead, που σας βοηθά στη συμπλήρωση της αίτησής σας, την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας για οποιεσδήποτε τέτοιες αιτηθείσες Υπηρεσίες, την επεξεργασία και τη συντήρηση των Υπηρεσιών, όπως και οποιαδήποτε σχετική ανανέωση των εν λόγω Υπηρεσιών
  • Για την κατάθεση προτάσεων για μελλοντικές ανάγκες Υπηρεσιών
 • Αναφορά θεμάτων ποιότητας, ασφάλειας και κανονιστικών θεμάτων. Ενδέχεται να καταγράψουμε και να αναφέρουμε πληροφορίες για την υγεία και άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων και άλλες αναφορές ανεπιθύμητων συμβάντων σε συμμόρφωση με τις νομικές κανονιστικές μας υποχρεώσεις. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες από άτομα που αναφέρουν ή γνωστοποιούν τέτοιες πληροφορίες ασφάλειας, ποιότητας και άλλων ανεπιθύμητων συμβάντων, για την εκπλήρωση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεών μας. Οι πληροφορίες που παρέχετε στην Gilead είναι πολύ σημαντικές και θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων μας για λόγους αναφοράς και δημόσιας υγείας. Επισκεφθείτε τη σελίδα Αναφοράς ανεπιθύμητων συμβάντων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές μας που σχετίζονται με αυτές τις πληροφορίες.
 • Έρευνα και ανάλυση. Για σκοπούς διεξαγωγής έρευνας και αναλύσεων για την κατανόηση, βελτίωση, αξιολόγηση και ανάπτυξη των Υπηρεσιών και των επιχειρηματικών διαδικασιών μας και για την ανάπτυξη άλλων γνώσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να διεξάγουμε πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα σχετικά με τα κλινικά προϊόντα και τις θεραπείες μας και τις σχετικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών και της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και θεραπειών και άλλων Υπηρεσιών. Μπορεί να διαχειριστούμε έρευνες και ερωτηματολόγια για σκοπούς έρευνας αγοράς ή ποιότητας και ικανοποίησης. Χρησιμοποιούμε επίσης προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε και χρησιμοποιούν τις εν λόγω Υπηρεσίες και για άλλους ερευνητικούς και αναλυτικούς σκοπούς, όπως για την αξιολόγηση και βελτίωση των Υπηρεσιών και των επιχειρηματικών λειτουργιών μας, για την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών και λειτουργιών και για εσωτερικούς σκοπούς ελέγχου ποιότητας και εκπαίδευσης. Μπορεί επίσης να αναλύσουμε δημόσιες πηγές, όπως ιστότοπους και κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για πληροφορίες που σχετίζονται με ή αναφέρονται σχετικά με εμάς και τις Υπηρεσίες μας.
 • Εξατομίκευση και προσαρμογή.Για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο που ενδέχεται να στείλουμε ή να προβάλουμε στις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς προσαρμογής τοποθεσίας και εξατομικευμένης βοήθειας και οδηγιών, καθώς και για να εξατομικεύσουμε με άλλον τρόπο τις εμπειρίες σας.
 • Μάρκετινγκ και διαφήμιση. Χρησιμοποιούμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους. Για παράδειγμα, για να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, όπως προσφορές, προωθητικές ενέργειες, ενημερωτικά δελτία και άλλες πληροφορίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες στις οποίες εγγράφεστε και τις οποίες λαμβάνετε. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες που συλλέγουμε για να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε τις διαφημιστικές μας καμπάνιες, ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα άτομα με σχετικό περιεχόμενο. /li>
 • Προγραμματισμός και διαχείριση εκδηλώσεων. Για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής, της συμμετοχής, της σύνδεσής σας με άλλους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις, της ανατροφοδότησης για τις εκδηλώσεις και της επικοινωνίας μαζί σας σχετικά με σχετικές εκδηλώσεις και Υπηρεσίες.
 • Ασφάλεια και προστασία δικαιωμάτων. Για την προστασία της επιχείρησής μας και των Υπηρεσιών μας, για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης, μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων και πρόσβασης ή/και άλλης κατάχρησης και όπου πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για τη διερεύνηση, την πρόληψη ή την ανάληψη ενεργειών σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης, καταστάσεις που περιλαμβάνουν πιθανές απειλές για την ασφάλεια ή τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή τρίτου μέρους ή παραβιάσεις των όρων των υπηρεσιών μας και άλλων συμφωνιών μαζί σας. 
 • Συμμόρφωση με τον νόμο και τις νομικές διαδικασίες. Για να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες και σχετικές με νομικές διαδικασίες, καθώς και για σκοπούς κανονιστικής αναφοράς και τήρησης αρχείων (όπως η αναφορά και παρακολούθηση ανεπιθύμητων συμβάντων ή για να διασφαλίσουμε ότι δεν μας απαγορεύεται να συνεργαστούμε μαζί σας).
 • Γενική επιχειρηματική και λειτουργική υποστήριξη. Για να λειτουργούμε την επιχείρησή μας, να εξετάζουμε και να υλοποιούμε συγχωνεύσεις, εξαγορές, αναδιοργανώσεις, πτωχεύσεις και άλλες επιχειρηματικές συναλλαγές που σχετίζονται κατά τα άλλα με τη διαχείριση ή/και τον σχεδιασμό των γενικών επιχειρηματικών, λογιστικών, ελεγκτικών, συμμόρφωσης, τήρησης αρχείων και νομικών λειτουργιών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες του τομέα υγείας.Εκτός από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, χρησιμοποιούμε πληροφορίες επαγγελματιών του τομέα υγείας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την εκτέλεση των συμβάσεών μας μαζί σας, εάν εσείς ή το ίδρυμά σας συνάψατε σύμβαση συμβουλευτικής, επαγγελματικών υπηρεσιών ή άλλου τύπου.
 • Ανάπτυξη και βελτίωση των Υπηρεσιών μας, που περιλαμβάνουν τις εξής:
  • διαχείριση και βελτίωση της σχέσης μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της ανασκόπησης οποιωνδήποτε συνεργασιών μαζί σας
  • προσέλκυση και αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για συμμετοχή στα προγράμματά μας, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών δοκιμών, της έρευνας αγοράς και άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων
  • επικοινωνία μαζί σας σχετικά με προϊόντα και προγράμματα, τη συνεργασία μαζί σας σχετικά με επιστημονικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, τη διαχείριση προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών και την παροχή πρόσβασης σε εσάς, κατά περίπτωση, την ανταπόκριση σε παραγγελίες και την παροχή δειγμάτων
  • δημιουργία και διατήρηση της βάσης δεδομένων των επαγγελματιών υγείας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σε σχέση με τους επαγγελματίες υγείας
 • Αξιολόγηση αιτημάτων επιχορηγήσεων και αιτήσεων υποτροφιών
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αναφοράς διαφάνειας και επίδειξη τήρησης των κωδίκων πρακτικής του κλάδου

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες για άλλους σκοπούς που θα

Η Gilead επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες όπου έχει νομική βάση για να το πράξει. Ορισμένοι νόμοι, όπως ο ΓΚΠΔ, ο νόμος περί προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και παρόμοιοι νόμοι, καθορίζουν συγκεκριμένους νομικούς λόγους για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών από εμάς. Οι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με τους εν λόγω νόμους περιλαμβάνουν τους εξής:

 • Η επεξεργασία εμπίπτει στο νομότυπο συμφέρον της Gilead να σας παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προγράμματα μας
 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και της Gilead
 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης, που συνάπτεται προς το συμφέρον σας, μεταξύ της Gilead και ενός τρίτου μέρους
 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία ή απαιτείται εκ του νόμου, με βάση σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αγωγών ή την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας
 • Η επεξεργασία απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους
 • Με τη συγκατάθεσή σας, όπως περιγράφεται σε συγκεκριμένους όρους, δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου ή/και έντυπα συγκατάθεσης όπου συλλέγουμε τη συγκατάθεσή σας. Όταν η Gilead βασίζεται στη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, η ευκαιρία συγκατάθεσης θα παρέχεται πριν από τη σχετική επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να δοθεί μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σας, όπως είναι ο νόμιμος κηδεμόνας, ο πράκτορας ή ο κάτοχος πληρεξουσίου σας. Όπου η Gilead βασίζεται σε συγκατάθεση, θα δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή.

Γενικά, γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα:

 • Εντός της οικογένειας των εταιρειών μας. Κατά τη συνήθη πορεία της εκτέλεσης των Υπηρεσιών, οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να κοινοποιηθούν εντός της Gilead και των συνδεδεμένων εταιρειών της για σκοπούς που συνάδουν με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου.
 • Με τους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας. Μπορεί να αναθέσουμε σε άλλες εταιρείες και άτομα να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και μπορεί να συνεργαστούμε με άλλες εταιρείες και άτομα σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Παραδείγματα παρόχων υπηρεσιών περιλαμβάνουν εταιρείες ανάλυσης δεδομένων, εταιρείες επεξεργασίας πιστωτικών καρτών, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και παρόχους υποστήριξης, παρόχους υπηρεσιών email και SMS, εταιρείες φιλοξενίας ιστότοπων και ανάπτυξης και εταιρείες εκπλήρωσης. Οι πάροχοι περιλαμβάνουν επίσης τους συνεργάτες προώθησής μας για προϊόντα και θεραπείες που αναπτύσσουμε ή/και εμπορευόμαστε από κοινού με άλλες εταιρείες. Ορισμένοι πάροχοι ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες για λογαριασμό μας.
 • Πλατφόρμες, πάροχοι και δίκτυα τρίτων. Μπορεί να γνωστοποιήσουμε ή να διαθέσουμε προσωπικές πληροφορίες σε πλατφόρμες τρίτων και παρόχους που χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε ή να διαθέσουμε ορισμένες λειτουργίες ή τμήματα των Υπηρεσιών μας ή όπως απαιτείται για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας. Μπορεί επίσης να διαθέσουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (όπως πληροφορίες περιήγησης) σε τρίτους για την υποστήριξη των σκοπών μάρκετινγκ, διαφήμισης, διαχείρισης εκστρατειών και αναλύσεων.
 • Σχετικά με επιχειρηματικές συναλλαγές. Εάν εξαγοραστούμε, συγχωνευθούμε ή λάβουμε επενδύσεις από μια άλλη εταιρεία ή εάν οποιοδήποτε από τα περιουσιακά μας στοιχεία μεταβιβαστεί ή μπορεί να μεταβιβαστεί σε μια άλλη εταιρεία, είτε στο πλαίσιο μιας διαδικασίας πτώχευσης ή αφερεγγυότητας είτε με άλλον τρόπο, μπορεί να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς στην άλλη εταιρεία. Μπορεί επίσης να μοιραστούμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες πριν από την ολοκλήρωση μιας τέτοιας διαβίβασης, όπως σε δανειστές, ελεγκτές και τρίτους συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων και συμβούλων, στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας ή όπως απαιτείται για τον προγραμματισμό της μεταβίβασης.
 • Για την ασφάλεια των προϊόντων και την αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων. Η Gilead μπορεί να κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων και ανεπιθύμητα συμβάντα σε σχετικές εθνικές ή/και διεθνείς κανονιστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή δημόσιους φορείς ή δικαστήρια, όπου η Gilead απαιτείται να το κάνει βάσει των εφαρμοστέων νόμων, κανονισμών ή κατόπιν αιτήματος αυτών των αρχών.
 • Για συμμόρφωση με τις γενικές νομικές υποχρεώσεις μας. Η Gilead μπορεί να γνωστοποιήσει, χωρίς την εκ των προτέρων άδειά σας, οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς, εάν είναι απαραίτητο για:
  • την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Gilead και άλλων·
  • την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις Υπηρεσίες μας·
  • όπως απαιτείται από ένα νομικά έγκυρο αίτημα από αρμόδια κρατική αρχή ή/και για τη συμμόρφωση με μία δικαστική διαδικασία, δικαστική εντολή ή νομική διαδικασία·
  • για να ενισχύσουμε την ασφάλεια των προϊόντων και να ασκήσουμε δίωξη σε όσους απειλούν την ασφάλεια των προϊόντων· ή
  • για να απαντήσουμε σε ισχυρισμούς ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.

Μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες όπως κρίνουμε αναγκαίο για να ικανοποιήσουμε οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κρατικό αίτημα.

 • Ασφάλεια και προστασία δικαιωμάτων. Όπου θεωρούμε απαραίτητο για τη διερεύνηση, τον εντοπισμό, την πρόληψη ή την ανάληψη ενεργειών σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης, καταστάσεις που περιλαμβάνουν πιθανές απειλές για την ασφάλεια ή τα νομικά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή τρίτου ή παραβιάσεις των όρων παροχής υπηρεσιών και άλλων συμφωνιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες ως αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εμπλεκόμαστε.
 • Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες του τομέα υγείας. Μπορεί να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες του τομέα υγείας όπως γνωστοποιείται παρακάτω:
  • Για την παρακολούθηση της ασφάλειας, την αναφορά και τον έλεγχο και την ανταπόκριση σε ερωτήματα ή ζητήματα σχετικά με τις Υπηρεσίες μας
  • Για τη συμμόρφωση με απαιτήσεις που επιβάλλονται από κλαδικούς κώδικες δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης δεδομένων αξίας των επαγγελματιών του τομέα υγείας και της δημόσιας γνωστοποίησης των εν λόγω δεδομένων

Εμείς και οι τρίτοι πάροχοί μας χρησιμοποιούμε cookies, web beacons (αναφέρονται επίσης ως pixels ή tags) και παρόμοιες τεχνολογίες στις Υπηρεσίες μας για την αυτόματη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μεταφέρονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας από έναν ιστότοπο. Τα web beacons είναι μικρά αρχεία που ενσωματώνονται σε μια ιστοσελίδα και μπορούν να παρακολουθούν χρήστες, όπως ένα cookie. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από cookies, web beacons και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης ποικίλλουν ανάλογα με τον ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν μη αναγνωριστικές πληροφορίες, όπως και προσωπικές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες σχετικά με τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνση IP σας, τον προηγούμενο ιστότοπο που επισκεφτήκατε, τους συνδέσμους στους οποίους κάνατε κλικ, τις σελίδες που επισκεφτήκατε και άλλη δραστηριότητα χρήσης και περιήγησης.

Εμείς και οι τρίτοι πάροχοί μας χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε το πώς οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση, χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες μας, για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε προβλήματα κώδικα και σφάλματα και για να διασφαλίσουμε, προστατεύσουμε, βελτιστοποιήσουμε και βελτιώσουμε την απόδοση των Υπηρεσιών μας (όπως για να ενεργοποιήσουμε τις ρυθμίσεις γλώσσας σε έναν ιστότοπο). Επιπλέον, ορισμένοι από τους ιστότοπους και τις Υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν cookies και ετικέτες διαφήμισης και στόχευσης που χρησιμοποιούνται από εμάς και τρίτους για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων εντός των Υπηρεσιών και για την καλύτερη στόχευση διαφημίσεων σε ιστότοπους τρίτων, εφαρμογές για κινητά και διαδικτυακές υπηρεσίες. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να συνδυάσουν τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, web beacons και παρόμοιων τεχνολογιών στις Υπηρεσίες μας με παρόμοιες πληροφορίες που συλλέγονται σε ιστότοπους τρίτων, εφαρμογές για κινητά και διαδικτυακές υπηρεσίες.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των cookies και ετικετών στόχευσης στις Υπηρεσίες, ανατρέξτε στηΔήλωση για τα Cookies.

Διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα cookies. Διαθέτουμε διάφορους τρόπους για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τις στοχευμένες διαφημίσεις και τα cookies στους ιστότοπούς μας, όπως περιγράφεται παρακάτω:

 • Διαχειριστής ρυθμίσεων cookies. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να εξαιρεθείτε διαδικτυακά, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Ρυθμίσεις cookies» στη γραμμή ελέγχου των cookies του ιστότοπου της Gilead που επισκέπτεστε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε, ανατρέξτε στη Δήλωση για τα Cookies.
 • Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε ορισμένα cookies ή για να ειδοποιηθείτε όταν έχει οριστεί ένα cookie. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies. Το τμήμα «Βοήθεια» της γραμμής εργαλείων στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης θα σας ενημερώσει για το πώς να αποτρέψετε την αποδοχή νέων cookies από τη συσκευή σας, πώς να ζητήσετε από το πρόγραμμα περιήγησης να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie ή πώς να διαγράφετε τα cookies. Οι επισκέπτες που απενεργοποιούν τα cookies θα μπορούν να περιηγηθούν στους ιστότοπούς μας, αλλά ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν.
 • Προγράμματα επιλογής διαφημίσεων του κλάδου. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το πώς οι συμμετέχουσες τρίτες διαφημιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγουν σχετικά με τη χρήση των ιστότοπων και των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές, καθώς και εκείνων τρίτων μερών, ώστε να σας προβάλλουν πιο σχετικές στοχευμένες διαφημίσεις. Οι χρήστες στην ΕΕ μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους: Χρήστες στην ΕΕ: youronlinechoices.eu ) (European Interactive Digital Advertising Alliance)

Προσαρμοσμένες λίστες και αντιστοίχιση. Μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουμε ή να διαθέσουμε ορισμένες πληροφορίες σε λίστες πελατών (όπως το όνομα, τη διεύθυνση email και άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας) σε τρίτους, ώστε να μπορούμε να στοχεύσουμε καλύτερα διαφημίσεις και περιεχόμενο σε εσάς σε ιστότοπους, πλατφόρμες και υπηρεσίες τρίτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις λίστες πελατών μας με πρόσθετες δημογραφικές ή άλλες πληροφορίες, ώστε να μπορούμε να στοχεύσουμε καλύτερα τις διαφημιστικές και διαφημιστικές μας καμπάνιες. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτόν τον τύπο στοχευμένων διαφημίσεων, υποβάλλοντας ένα αίτημα εξαίρεσης σε εμάς, όπως ορίζεται στην ενότητα «Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας για το ιδιωτικό σας απόρρητο» παρακάτω.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε συγκεντρωτικά, ανώνυμα και άλλα μη ταυτοποιήσιμα δεδομένα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποταυτοποιημένα δεδομένα που σχετίζονται με την επιχείρησή μας και τις Υπηρεσίες για σκοπούς ποιοτικού ελέγχου, ανάλυσης, έρευνας, ανάπτυξης και άλλους σκοπούς. Όταν χρησιμοποιούμε, γνωστοποιούμε ή επεξεργαζόμαστε αποταυτοποιημένα δεδομένα (δεδομένα που δεν είναι πλέον εύλογα συνδεδεμένα ή συνδέσιμα με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, οικιακό περιβάλλον ή προσωπική ή οικιακή συσκευή), θα διατηρούμε και θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σε αποταυτοποιημένη μορφή και δεν θα προσπαθούμε να επαναταυτοποιήσουμε τις πληροφορίες, εκτός εάν αυτό γίνεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους.

Η Gilead δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε προσωπικές πληροφορίες εκτός της χώρας στην οποία συλλέγονται για τους σκοπούς και με τον τρόπο που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών και άλλων εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Στον βαθμό που οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες αποστέλλονται εκτός της χώρας ενός ατόμου, υπόκεινται στους νόμους της χώρας στην οποία διατηρούνται και μπορεί να υπόκεινται σε γνωστοποίηση προς τις κυβερνήσεις, τα δικαστήρια ή τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή τους κανονιστικούς οργανισμούς της εν λόγω άλλης χώρας, οι οποίοι μπορεί να μην παρέχουν επίπεδο προστασίας ισοδύναμο με αυτό που παρέχουν οι νόμοι της δικής σας χώρας.

Η Gilead εφαρμόζει κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, όπως η σύναψη συμβάσεων που περιέχουν τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων. Όπου η Gilead γνωρίζει ότι ένας πάροχος υπηρεσιών ή μια συνεργαζόμενη εταιρεία χρησιμοποιεί ή γνωστοποιεί προσωπικές πληροφορίες με τρόπο αντίθετο προς την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, η Gilead θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ή τη διακοπή της χρήσης ή γνωστοποίησης. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των διασφαλίσεων που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα επικοινωνώντας μαζί μας όπως ορίζεται στην ενότητα «Στοιχεία επικοινωνίας» παρακάτω.

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μόνο εφόσον είναι εύλογα απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης αρχείων μας, όπως απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους ή όπως άλλως σας γνωστοποιείται κατά τη στιγμή της συλλογής. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των περιόδων διατήρησής μας περιλαμβάνουν: (i) το χρονικό διάστημα που έχουμε μια συνεχιζόμενη σχέση μαζί σας, (ii) εάν έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε τις πληροφορίες και (iii) εάν η διατήρηση είναι απαραίτητη λόγω του χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας (για παράδειγμα, επιβολή άλλων ισχυόντων προγραμμάτων ή όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής ή οποιωνδήποτε ενεργών δικαστικών διαδικασιών ή κανονιστικών ερευνών).

Η Gilead έχει εφαρμόσει διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά τα μέτρα είναι 100% αποτελεσματικά για την πρόληψη κλοπής, απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή γνωστοποίησης και δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ως προς το εύλογο, την αποτελεσματικότητα ή την καταλληλότητα των μέτρων που χρησιμοποιούμε για την προστασία αυτών των πληροφοριών. Η Gilead συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί όταν μεταδίδετε προσωπικές πληροφορίες μέσω του διαδικτύου και να αποθηκεύετε τους κωδικούς πρόσβασής σας σε ασφαλές μέρος.

Μπορεί να έχετε ορισμένα δικαιώματα που εξαρτώνται από τον λόγο της Gilead για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, τους τοπικούς νόμους και τις εξαιρέσεις από αυτούς τους νόμους στη δικαιοδοσία σας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Ενότητα . Επιπλέον, οι κάτοικοι ορισμένων δικαιοδοσιών μπορεί να δικαιούνται πρόσθετα δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους αυτών των δικαιοδοσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Πρόσθετες πληροφορίες ιδιωτικού απορρήτου για ορισμένες δικαιοδοσίες» παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες. Δεν θα περιορίσουμε ούτε θα αρνηθούμε σε εσάς πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας λόγω επιλογών και αιτημάτων που κάνετε σε σχέση με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες. Σημειώστε ότι ορισμένες επιλογές ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά μας να παραδίδουμε τις Υπηρεσίες.

 • Επικοινωνίες μάρκετινγκ και υπενθυμίσεις: Μπορείτε να απεγγραφείτε ή να επιλέξετε τη διαγραφή σας (opt-out) από τις διευθύνσεις email μάρκετινγκ και μελλοντικές επικοινωνίες σε οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτά τα email.
 • Προτιμήσεις για τα Cookies Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας ως καταναλωτής να εξαιρεθείτε διαδικτυακά (opt-out), κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Ρυθμίσεις cookies» στη γραμμή ελέγχου των cookies του ιστότοπου της Gilead που επισκέπτεστε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε, ανατρέξτε στηΔήλωση για τα Cookies.
 • Πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή. Μπορεί να έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, να ελέγξετε, να διορθώσετε και να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας. Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή προσωπικών πληροφοριών ή άλλο αίτημα ιδιωτικού απορρήτου μέσω των διαδικτυακών πυλών μας:
  Κάτοικοι του ΕΟΧ/ΗΒ/Ελβετία

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε ένα αίτημα σε εμάς όπως ορίζεται στην ενότητα «Στοιχεία επικοινωνίας» παρακάτω. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας όπως απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους. Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να επαληθεύουμε την ταυτότητά σας σχετικά με οποιεσδήποτε αιτήσεις για προσωπικές πληροφορίες, για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τις πληροφορίες που διατηρούμε σε άτομα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες και επιτρέπουμε μόνο στα εν λόγω άτομα ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους να ασκούν δικαιώματα σχετικά με αυτές τις πληροφορίες.

Για να μάς βοηθήσετε να απαντήσουμε σε αυτό το αίτημα, όλες οι επικοινωνίες με τη Gilead θα πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση αλληλογραφίας) και λεπτομερή επεξήγηση του αιτήματος. Επιπλέον, οι επικοινωνίες που σχετίζονται με τους ιστότοπους της Gilead πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση email που χρησιμοποιείται για την εγγραφή και τον ιστότοπο της Gilead όπου παρασχέθηκαν οι εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες. Αιτήματα μέσω email για τη διαγραφή, τροποποίηση ή διόρθωση Προσωπικών Πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη φράση «Αίτημα διαγραφής« ή «Αίτημα τροποποίησης/διόρθωσης», κατά περίπτωση, στη γραμμή θέματος του email. Η Gilead θα προσπαθήσει να απαντήσει σε όλα τα εύλογα αιτήματα εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση, εντός οποιωνδήποτε χρονικών ορίων που προβλέπονται από τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους.

Σημειώστε ότι η Gilead ενδέχεται να μην μπορεί να συμμορφωθεί με ένα αίτημα εάν οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να καταστράφηκαν, διαγράφηκαν ή να κατέστησαν ανώνυμες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις πρακτικές διατήρησης αρχείων της Gilead ή εάν δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.

Οι Υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς γονική συναίνεση. Εάν διαπιστώσουμε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες από τα συστήματά μας. Εάν είστε γονέας και πιστεύετε ότι έχουμε συλλέξει τις πληροφορίες του παιδιού σας, επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται παρακάτω στην ενότητα «Στοιχεία επικοινωνίας».

Μπορεί να παρέχουμε συνδέσεις προς άλλους ιστότοπους, υπηρεσίες και εφαρμογές που δεν λειτουργούν ή ελέγχονται από την Gilead («Υπηρεσίες τρίτων») στις Υπηρεσίες μας. Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου δεν ισχύει για Υπηρεσίες τρίτων. Εξετάστε τις εφαρμοστέες δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου οποιασδήποτε Υπηρεσίας τρίτου πριν παράσχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες σε αυτούς ή μέσω αυτών.

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ζητήματα σχετικά με τον χειρισμό προσωπικών πληροφοριών από τη Gilead ή σχετικά με την ανάκληση της συγκατάθεσης για τη συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση ή γνωστοποίηση των προσωπικών πληροφοριών σας θα πρέπει να απευθύνονται μέσω email στο [email protected].

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς στο +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232) ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:
Gilead Sciences, Inc.
Attn: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
ΗΠΑ

Για να υποβάλετε ένα αίτημα σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές ιδιωτικού απορρήτου σας, χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή μας πύλη: 

Κάτοικοι του ΕΟΧ//ΗΒ/Ελβετία

Η Gilead μπορεί να ενημερώνει την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου κατά καιρούς. Η Gilead θα παρέχει κοινοποίηση για τέτοιες αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία έναρξης ισχύος που αναφέρεται σε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Εάν αλλάξουμε ουσιωδώς τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας που συλλέχθηκαν ήδη από εμάς, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν ήδη χωρίς να παράσχουμε ειδοποίηση ή/και χωρίς να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας. Ελέγχετε συχνά την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο.

Οι κάτοικοι ορισμένων δικαιοδοσιών μπορεί να έχουν πρόσθετα δικαιώματα και επιλογές σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών τους, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα συμπληρώματα της Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου.

Εάν είστε πολίτης της ΕΕ/ΗΒ/Ελβετίας ή/και αποκτάτε πρόσβαση στους ιστότοπους της Gilead στον ΕΟΧ, το ΗΒ ή την Ελβετία, τότε αυτό το Συμπλήρωμα μπορεί να ισχύει επιπλέον των παραπάνω.

Οι πολίτες της ΕΕ, του ΗΒ και της Ελβετίας έχουν γενικά τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά στις προσωπικές πληροφορίες τους:

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτει η Gilead για εσάς·
 • Το δικαίωμα διόρθωσης ή αποκατάστασης οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που είναι ανακριβείς ή ελλιπείς·
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών σας σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να μπορείτε να διαβιβάσετε τα δεδομένα σε τρίτους ή να ζητήσετε από την Gilead να διαβιβάσει απευθείας τις πληροφορίες σας σε τρίτους·
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας για σκοπούς μάρκετινγκ και άλλους σκοπούς·
 • Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών σας όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους τις παρείχατε, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας για ορισμένους περιορισμένους σκοπούς όπου δεν είναι δυνατή η διαγραφή· και
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας σε οποιαδήποτε στιγμή (κατά περίπτωση)

Οι διαβιβάσεις των προσωπικών πληροφοριών σας μπορεί να γίνουν προς οντότητες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Ηνωμένου Βασιλείου ή/και της Ελβετίας, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, για επεξεργασία συμβατή με τους παραπάνω σκοπούς. Η Gilead θα εφαρμόσει τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών, αντίγραφο των οποίων μπορείτε να λάβετε μέσω του [email protected]) για να διασφαλίσει ότι οι σχετικές εταιρείες της Gilead και τρίτα μέρη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Ηνωμένου Βασιλείου ή/και της Ελβετίας παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών πληροφοριών σας όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου και όπως απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους.

Για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας όσον αφορά στον ΕΟΧ, το ΗΒ ή/και την Ελβετία, η Gilead έχει αναθέσει σε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων την επίβλεψη της συμμόρφωσής μας με τους νόμους προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected] για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας από την Gilead καλύπτεται από το δίκαιο της ΕΕ/ΗΒ/Ελβετίας, μπορείτε επίσης να υποβάλετε μία καταγγελία στην αντίστοιχη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα κατοικίας σας.

Μπορείτε να βρείτε το όνομα της σχετικής εποπτικής αρχής και τα στοιχεία επικοινωνίας στο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Δεκεμβρίου 2022